czwartek, 7 czerwca 2012

Narzędzia diagnozowania

Narzędzia diagnozowania


1. Ocena opisowa i sprawdzian osiągnięć ucznia kl. I-III  
Ocena rozwoju ucznia odbywa się w granicach standardów osiągnięć ucznia, określa na koniec każdego etapu edukacji szkolnej w Podstawach Programowych i opisanych wykazem umiejętności i kompetencji, których osiąganie szkoła powinna zapewnić każdemu dziecku na miarę jego możliwości.
Standardy wymagań są:


  • zakresowo węższe i szczegółowo informują, co w danym etapie edukacji jest wskazane, by uczeń osiągnął;
  • są opisane wykazem takich umiejętności i kompetencji, które można zaobserwować bądź zmierzyć w warunkach szkolnych;
  • są i muszą być zgodne ze standardami osiągnięć.

2. Diagnoza gotowości szkolnej u progu klasy 1
Celem diagnozy jest zbadanie stopnia opanowania przez dzieci rozpoczynające naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej umiejętności i wiadomości przewidzianych dla tego etapu kształcenia,
Do diagnozy wiadomości i umiejętności dzieci wykorzystano zadania w kartach pracy oraz obserwacje prowadzone przez nauczyciela. Bogato ilustrowane karty zawierają zadania z pięciu obszarów:

I. Komunikowanie się
II. Umiejętności społeczne; współdziałanie w grupie
III. Rozumienie i poszanowanie przyrody
IV. Edukacja matematyczna, czynności intelektualne
V. Umiejętności poznawcze ważne dla uczenia się.

Informacje na temat stopnia opanowania umiejętności, które nieostały ujęte w kartach pracy, nauczyciel gromadzi podczas obserwacji, rejestrując zachowanie dziecka w danej sytuacji. Zakres obserwacji istotnych dla diagnozy i sposób ich punktacji opisane w kartotekach obserwacji. Na ich podstawie nauczyciel ustala punktację dla każdego ze swoich uczniów, wykorzystując obserwacje prowadzone w ciągu dotychczasowych zajęć. Analiza wyników diagnozy ma dostarczyć nauczycielom niezbędnych informacji do planowania dalszej pracy dydaktyczno – wychowawczej. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz